LAST NED DOKUMENTER FOR LEIE SANDARHALLEN

LEIEVILKÅR FOR SANDARHALLEN

Denne avtalen regulerer generelle leievilkår for Sandarhallen, idrettshall, fotballhall og idrettshus eid av Sandar Idrettslag. Sandar Idrettslag omtales videre  i denne avtalen som “Utleier”.

 1. Denne leieavtalen regulerer generelle vilkår for leie av Sandarhallen - idrettshall, fotballhall og idrettshus lokalisert i Vesterøya idrettspark,Sandefjord. 
 2. Regulering av leien: Leien kan av Utleier reguleres en gang i året, tilsvarende endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Leieregulering skal tilsvare endringen i indeksen fra oktober måned i det enkelte år til oktober måned i det påfølgende år. 
 3. Dersom leietaker ikke benytter seg av bestilte timer må leietaker likevel betale leien i sin helhet. 
 4. Sandarhallen er en fullisolert hall og leies ut med fast belysning. Fotballhallen er en kaldhall og vil avhengig av sesong kunne ha romtemperatur ned mot 5 grader celsius.
 5. Ordensregler: Utleieren plikter å opprettholde vanlig ro og orden på eiendommen. Leietaker plikter å følge de ordensregler samt instrukser for tekniske anlegg som utleieren til enhver tid fastsetter for eiendommen. Snus og tyggegummi er ikke forenlig med kunstgress og er derfor forbudt. Leietakers eventuelle avfall som kasser, esker o.l. må ikke legges i eiendommens søppelkasser eller annet sted på eiendommen, men bringes bort av leietaker. Ved overtredelse av forbudet kan avfallet bringes bort av utleieren for leietakers regning.
 6. Leietaker er ansvarlig for den del som avtales skal være ryddet ved endt treningsøkt/kamp. 
 7. Leietaker som disponerer nøkler til idrettshallene, med ansvar for tilsyn (låsing av dører og slokking av lys), vil miste timene dersom tilsynet ikke gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
 8. Utleier har alle rettigheter til billettsalg, kiosk og annen salgsvirksomhet.
 9. Leietaker må vike for Utleiers egne arrangementer. Leietaker skal ha minimum 21 dagers varsel. Avgift for gjeldende tid skal betales i sin helhet tilbake til leietaker. 
 10. Leietaker er ansvarlig for enhver skade som oppstår i forbindelse bruk av Sandarhallen, herunder skader påført bygning både innvendig og utvendig i Sandarhallen, som kan omfatte - men ikke er begrenset til inventar, løsøre og uteområdet.  
 11. Lokalene kan bare benyttes til utøvelse av idrett. Leietaker har ikke adgang til å benytte noen del av Sandarhallen, tomten eller gårdsplassen som lager, opplagsplass e.l., uten etter avtale med Utleier. Leietaker kan ikke utøve noen form for fremleie eller salgsvirksomhet i lokalene. Leietakers bruk av lokalene må ikke stride mot lov eller vedtak av offentlig myndighet og må ikke foregå slik at den nedsetter eiendommens omdømme eller ved rystelse, støy, lukt m.m. eller være til sjenanse for andre leietakere eller naboer. Bruk må også følge regler for som er opplyst ved skilt innvendig og utvendig i/utenfor Sandarhallen. Utleier har intet ansvar for forhold som hindrer den bruk som er avtalt, herunder pålegg fra offentlige myndigheter om stenging av lokalene, nødvendige reparasjoner og vedlikehold o.l. Dersom det oppstår forhold som hindrer bruk av lokalene for leietaker, og hindring strekker seg utover 14 dager, kan leietaker innrømmes prisavslag for den periode leietaker ikke har kunnet benytte Sandarhallen grunnet hindring.
 12. Leieavtalen blir utfakturert av utleier med 10 dagers betalingsfrist. Fakturering foretas månedlig den 1. i hver måned.  
 13. Leietaker som unnlater å betale skyldig leie innen fristens utløp, kan etter varsel utestenges fra lokalene inntil skyldig beløp er innbetalt. 
 14. Reklame i enhver form tillates ikke uten utleiers samtykke. Leieavtalen gir således ingen rettigheter til markedsføring i hallen.
 15. Leietakers ansatte som er ledere ved bruk av Sandarhallen  skal gjøres seg kjent med branninstruks som er gitt med hjemmel i brannlovens § 23 og 25 med tilhørende forskrifter, og gjøre sine elever kjent med disse reglene, se også branninstruks for Sandarhallen under. 

BRANNVESENETS TELEFON 110

Regler ved brann: Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart. Leietakerens ansvarlige har ansvaret for at evakuering av lokalet foregår effektivt og velorganisert.  

Branninstruks for Sandarhallen:

 • Eiendommens navn: Sandarhallen, Vesterøya Idrettspark, Sandefjord
 • Alle leietakers deltagere i Sandarhallen skal sette seg inn i den allmenne branninstruks.
 • Alle leietakers deltagere skal kjenne til rømningsveiene i Sandarhallen og påse et disse ikke blokkeres.
 • Alle leietakers deltagere skal kunne benytte de brannslukningsmidler som finnes i Sandarhallen, og påse at slokkeutstyr ikke blokkeres.
 • Leietaker er ansvarlig for å holde oversikt over hvor mange det er inne i hallen til enhver tid.